แผนบริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำ จังหวัดเชียงใหม่

ด้วยกรมทรัพยากรน้ำ และ จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดทำโครงการ จัดทำแผนการบริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำแบบบรูณาการของจังหวัดเชียงใหม่ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับทราบปัญหาและความต้องการโครงการที่สอดคล้องกับพื้นที่และหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและน้ำแล้งของจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อจัดทำเป็นฐานข้อมูลพร้อมสร้างแผนที่ระบุพิกัดตำแหน่งของโครงการในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ และจัดทำแผนบูรณาการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและน้ำแล้งของจังหวัดที่เอาปัญหาของพื้นที่เป็นเป้าหมายในการแก้ไขร่วมกับหน่วยราชการที่รับผิดชอบ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคประชาชน ในการดำเนินงานจัดทำแผน ได้ทำการการจัดประชุมชี้แจงระดับจังหวัด ครั้งที่ 1 เพื่อชี้แจงพร้อมประชาสัมพันธ์โครงการ ร่วมกำหนดแนวทางและร่วมดำเนินงานกับจังหวัด หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและตัวแทนภาคประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่ จากนั้นได้ทำการสำรวจความต้องการโครงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและน้ำแล้งของประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ผ่านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และรวบรวมแผนงานโครงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและน้ำแล้งจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทำเป็นฐานข้อมูลพร้อมสร้างแผนที่ระบุพิกัดตำแหน่งของโครงการในระบบ GIS แล้วนำมาเสนอในการจัดประชุมระดับตำบล/อำเภอ/จังหวัด ครั้งที่ 1และครั้งที่ 2 เพื่อรับฟังความคิดเห็น พร้อมตรวจสอบแผนงานโครงการ เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของในพื้นที่ และระบุหน่วยงานผู้รับผิดชอบ และเพื่อจัดทำแผนบูรณาการโครงการที่สามารถแก้ไขปัญหาที่ชัดเจน มีหน่วยงานรับผิดชอบ สามารถสนับสนุนงบประมาณได้ และได้จัดลำดับความสำคัญของโครงการ จากนั้นนำผลจากการดำเนินโครงการฯ มาจัดทำเป็นแผนบูรณาการการจัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำของจังหวัดเชียงใหม่ขึ้น และนำเสนอในการประชุมระดับจังหวัด ครั้งที่ 2 ผลที่ได้จากการดำเนินโครงการ คือ แผนบริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการของจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นแผนที่ได้มาจากกระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในจังหวัด มีความสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ครอบคลุมสภาพปัญหาน้ำท่วมและน้ำแล้ง และลดความซ้ำซ้อนของแผนงาน/โครงการ มีการจัดลำดับความสำคัญของโครงการและจัดลำดับชั้นศักยภาพ เพื่อใช้ในการแบ่งกลุ่มของโครงการที่มีความพร้อมและมีศักยภาพสูง แยกกับโครงการที่ยังไม่พร้อมแต่มีศักยภาพที่จะพัฒนาเพิ่มเติมได้ในอนาคต เพื่อให้ได้แผนงานที่มีการบูรณาการร่วมกันระหว่างส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคประชาชน ในลักษณะแบบ Bottom Up โดยแผนบริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการของจังหวัดเชียงใหม่ ประกอบด้วย 2 แผนหลัก ได้แก่ แผนระดับอำเภอ และแผนระดับลุ่มน้ำ แผนบริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการของจังหวัดเชียงใหม่ ระดับอำเภอ และ ระดับลุ่มน้ำ จำแนกออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 1) โครงการของท้องถิ่น 1,231 โครงการ 2) โครงการของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง 594 โครงการ 3) โครงการของท้องถิ่นและหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง 1,825 โครงการ สำหรับการจัดชั้นศักยภาพโครงการของหน่วยงานท้องถิ่น แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ โครงการที่มีระดับศักยภาพสูง 309 โครงการ โครงการที่มีระดับศักยภาพปานกลาง 464 โครงการ และโครงการที่มีระดับศักยภาพต่ำ 458 โครงการ นอกจากนี้ยังได้นำรายละเอียดแผนโครงการและฐานข้อมูล GIS ที่ได้จากการดำเนินงานไปเชื่อมต่อกับระบบฐานข้อมูลของจังหวัดเชียงใหม่ผ่านทางเว็บไชต์จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนสามารถเข้าถึงข้อมูลและสามารถนำข้อมูลไปใช้เพื่อก่อเกิดประโยชน์ในอนาคต