แผนบริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำจังหวัดแม่ฮ่องสอน

แผนบริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการของจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นแผนที่ได้มาจากกระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งหน่วยงานท้องถิ่น หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องและภาคประชาชนในจังหวัด ซึ่งได้มีการรับทราบปัญหาและความต้องการโครงการที่สอดคล้องกับพื้นที่และหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและน้ำแล้งของตำบล/อำเภอ/จังหวัด โดยสำรวจความต้องการโครงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและน้ำแล้งระดับจังหวัด ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ครอบคลุมสภาพปัญหาด้านทรัพยากรน้ำ (น้ำท่วมและน้ำแล้ง) และลดความซ้ำซ้อนของแผนงาน/โครงการ ประกอบกับแผนงานโครงการจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องเข้าด้วยกัน โดยการสำรวจความต้องการโครงการฯ เน้นโครงการที่สอดคล้องกับความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ (ผ่านการประชาคม) และกระบวนการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชน และตรงกับความต้องการที่แท้จริงของประชาชน โดยผ่านกระบวนการบูรณาการ ดังนี้ คือ

  1. รับฟังความคิดเห็น พร้อมตรวจสอบแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สอดคล้องกับความต้องการของในพื้นที่ ว่าครอบคลุมหรือไม่ โครงการใด หน่วยงานใดจะเป็นผู้ปฏิบัติ
  2. ปรึกษาหารือร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐในจังหวัดทีมีหน้าที่ตามกฎหมายในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและน้ำแล้ง ประกอบด้วย กรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้ำ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กรมพัฒนาที่ดิน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมเจ้าท่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียว่าโครงการที่หน่วยงานราชการจะดำเนินการครอบคลุมการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นหรือไม่ เพื่อจัดทำแผนบูรณาการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและน้ำแล้งของจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่มีโครงการที่สามารถแก้ไขปัญหาที่ชัดเจน มีหน่วยงานรับผิดชอบที่ชัดเจน สามารถสนับสนุนงบประมาณได้ พร้อมจัดเรียงลำดับความสำคัญก่อนหลัง
  3. สรุปแผนบูรณาการการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและน้ำแล้งของจังหวัด ซึ่งประกอบด้วยโครงการที่จะแก้ไขปัญหาของพื้นที่ที่ทุกส่วนราชการใช้เป็นแผนในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ โดยแต่ละโครงการจะกำหนดชัดเจนว่าหน่วยงานใดจะเป็นหน่วยปฏิบัติ เพื่อมีการใช้จ่ายงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพและประหยัด ไม่ซ้ำซ้อน

ทั้งนี้ เพื่อให้ได้แผนงานบูรณาการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและน้ำแล้งระดับจังหวัดที่มีการบูรณาการร่วมกันระหว่างส่วนราชการในจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชน และรายละเอียดโครงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและน้ำแล้งระดับจังหวัด ที่มีลักษณะเป็นแบบ Bottom Up และมาจากความต้องการตรงของประชาชนในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งมีความสอดคล้องกับแผนงานโครงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและน้ำแล้งระดับจังหวัด ระดับอำเภอ ระดับตำบลของหน่วยงานภาครัฐระดับจังหวัดในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมทั้งมีฐานข้อมูลพร้อมแผนที่ระบุตำแหน่งของโครงการฯ ภายใต้แผนงานโครงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและน้ำแล้ง ในระบบ Geographic Information System – GIS เพื่อสนับสนุนการแก้ปัญหาด้านทรัพยากรน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ