แผนบริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำ จังหวัดพะเยา

การพัฒนาด้านทรัพยากรน้ำของประเทศที่ผ่านมายังไม่สามารถบรรลุวัตถุ ประสงค์หลักของการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยสาเหตุสำคัญส่วนหนึ่ง คือ การขาดการยอมรับในแผนงานซึ่งส่วนใหญ่ถูกกำหนดโดยหน่วยงานส่วนกลางหรือหน่วย งานรัฐระดับพื้นที่ที่มีลักษณะโครงการแบบ Top – Down ส่งผลให้เกิดความขัดแย้ง ความไม่เข้าใจ และขาดการยอมรับจากประชาชนในพื้นที่ โดยบ่อยครั้งที่โครงการลักษณะนี้ไม่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน ในพื้นที่ รวมถึงบางครั้งความขัดแย้งดังกล่าวถูกขยายวงกว้าง ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานทั้งในขั้นตอนการก่อสร้าง ขั้นตอนการใช้ประโยชน์จากโครงการหรือขั้นตอนการซ่อมแซมและบำรุงรักษาในเชิง ของการมีส่วนร่วมอันนำไปสู่การไม่สามารถบรรลุถึงหลักของการพัฒนาอย่าง ยั่งยืน

ดังนั้น กรมทรัพยากรน้ำจึงเห็นควรให้จัดทำแผนการบริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำแบบ บรูณาการระดับจังหวัด ซึ่งมีลักษณะของโครงการเป็นแบบ Bottom Up ที่มีความชัดเจนเรื่องพื้นที่ปัญหา อาทิ น้ำท่วมและน้ำแล้ง สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนในระดับพื้นที่ผ่านกระบวนการสำรวจใน พื้นที่จริง การรวบรวมข้อมูลโครงการที่หน่วยงานได้พิจารณาดำเนินการไว้ กระบวนการปรึกษาและหารือในระดับต่างๆ อาทิ ระดับตำบล ระดับอำเภอ และระดับจังหวัด พร้อมนำเสนอในรูปแบบบูรณาการ แผนที่โครงการที่สามารถระบุตำแหน่งในระบบ Geographic Information System (GIS) เพื่อประกอบความเข้าใจร่วมกัน เพื่อใช้เป็นกรอบแผนปฏิบัติการบริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำระดับจังหวัด ที่มาจากการสำรวจสภาพปัญหาและความต้องการ ผ่านกระบวนการปรึกษาหารือจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกระดับ