ความเป็นมา , วิสัยทัศน์ และ โครงสร้างขององค์กร

หลักการและเหตุผล

ภาควิชาวิศวกรรมโยธามีนโยบายส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยในด้านภัยพิบัติทางธรรมชาติ ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อประชาชน เช่น ภัยน้ำท่วม ดินถล่ม แผ่นดินไหว ไฟไหม้ เป็นต้น โดยภาควิชาวิศวกรรมโยธามีคณาจารย์ในสาขาต่างๆ ที่มีการดำเนินงานวิจัยและบริการงานวิชาการมาอย่างต่อเนื่อง และมีผลงานวิจัยเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป นอกจากนี้ภาควิชาวิศวกรรมโยธายังมียุทธศาสตร์ในการตอบสนองต่อชุมชนในท้องถิ่น จึงจัดตั้งหน่วยวิจัยภัยพิบัติทางธรรมชาติขึ้น โดยมีเป้าหมายให้มีการพัฒนางานวิจัยในด้านภัยพิบัติทางธรรมชาติ และพัฒนาหน่วยวิจัยให้เป็นศูนย์วิชาการด้านภัยพิบัติทางธรรมชาติของภูมิภาค ภาคเหนือ

วัตถุประสงค์

ภาควิชาวิศวกรรมโยธาได้กำหนดหน้าที่ของหน่วยวิจัยภัยพิบัติทางธรรมชาติ ให้สนับสนุนการเรียนการสอน การทำวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ส่งเสริมการทำวิจัยกิจกรรมทางวิชาการของคณาจารย์ ในการบริหารงานหน่วยวิจัยภัยพิบัติทางธรรมชาติ ได้กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายไว้ดังนี้

 1. เพื่อสนับสนุนการเรียน การสอน และงานวิจัย ในสาขาต่างๆที่เกี่ยวข้อง
 2. เพื่อพัฒนาและสร้างองค์ความรู้ด้านภัยพิบัติทางธรรมชาติสำหรับชุมชน ท้องถิ่น และประเทศ
 3. เพื่อเป็นหน่วยบริการวิชาการด้านภัยพิบัติทางธรรมชาติ แก่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชุมชน , ท้องถิ่น , หน่วยงานภาครัฐและเอกชน
 4. เพื่อเป็นศูนย์วิชาการสำหรับพัฒนาบุคลากรด้านภัยพิบัติทางธรรมชาติ ในภาคเหนือ

สถานที่ตั้งและบุคลากร

หน่วยวิจัยภัยพิบัติทางธรรมชาติมีสำนักงานอยู่ที่ห้องวิจัย ตึกโรงประลองชลศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีคณาจารย์และนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาของภาควิชาวิศวกรรมโยธาและที่เกี่ยวข้องเป็นนักวิจัยประจำหน่วย

คณาจารย์ประจำหน่วย มีดังนี้

 1. รศ. ชูโชค อายุพงศ์ (หัวหน้าหน่วยวิจัย)
 2. รศ.ดร. อนิรุทธ์ ธงไชย
 3. รศ. ชัชวาลย์ ทักษอุดม
 4. ผศ.ดร. ชยานนท์ หรรษภิญโญ
 5. ผศ.ดร. พุทธิพล ดำรงชัย
 6. ผศ. สันติพงศ์ วิถียภัณฑ์
 7. อ.ดร. ธวัชชัย ตันชัยสวัสดิ์
 8. อ.ดร. มานพ แก้วโมราเจริญ

เว็บไซต์ของหน่วยวิจัย

หน่วยวิจัยภัยพิบัติทางธรรมชาติมีการเผยแพร่ข้อมูลและองค์ความรู้ผ่านทางระบบสื่อสารทางเว็บไซต์ www.cendru.net และป้ายเปลี่ยนข้อความได้ที่ติดตั้งในเขต เมืองเชียงใหม่ 2 จุด นอกจากนี้ยังได้เชื่อมโยงกับระบบสื่อสารต่างๆ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

น้ำท่วมที่ถนนช้างคลาน ปี พ.ศ. 2516

บทความเกี่ยวกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ

 

 

ผลงานของหน่วยวิจัยภัยพิบัติทางธรรมชาติ

 • โครงการพัฒนาศักยภาพของแหล่งน้ำต้นทุนเพื่อใช้แก้ไขปัญหาน้ำเสียของคลองแม่ข่า จังหวัดเชียงใหม่(ปี 2558)
 • โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการเตือนภัยน้ำท่วมและเฝ้าระวังสาธารณภัยแผ่นดินไหว จังหวัดเชียงราย ระยะที่ 2(ปี 2558)
 • โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการน้ำ การเตือนภัยน้ำท่วมและเฝ้าระวังสาธารณภัยแผ่นดินไหว จังหวัดเชียงราย (ปี 2557)
 • โครงการจัดทำแผนบริหารจัดการทรัพยากรและพัฒนาทรัพยากรน้ำจังหวัดเชียงใหม่ (ปี 2557)
 • โครงการจัดทำแผนบริหารจัดการทรัพยากรและพัฒนาทรัพยากรน้ำจังหวัดพะเยา (ปี2557)
 • โครงการจัดทำแผนบริหารจัดการทรัพยากรและพัฒนาทรัพยากรน้ำจังหวัดแม่ฮ่องสอน (ปี2557)
 • โครงการระบบเตรียมความพร้อมรับเพื่อมือภัยน้ำท่วมเขตเมืองเชียงใหม่(ปี 2555)
 • โครงการพัฒนาระบบศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศผ่านเคริอข่ายอินเตอร์เน็ต เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ จังหวัดเชียงใหม่ (ปี 2554)
 • โครงการจัดทำฐานข้อมูลการกีดขวางทางน้ำและแนวทางแก้ไขปัญหา ของจังหวัดเชียงใหม่ (ปี 2554)
 • โครงการจัดทำฐานข้อมูลเจดีย์ในจังหวัดเชียงใหม่ (ปี 2553)
 • โครงการจัดทำแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำจังหวัดเชียงใหม่ (ปี 2552)
 • โครงการการจำลองสภาพความเสียหายจากแผ่นดินไหว ของเขตเมืองเชียงใหม่ (ปี 2552)
 • โครงการจัดทำระบบเตือนภัยน้ำท่วมเขตเมืองเชียงใหม่ (ปี 2550)

เมืองเชียงใหม่ 3 มิติ

เมืองเชียงใหม่3 มิติ พร้อมจำลองพื้นที่น้ำท่วมจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อระดับน้ำปิงที่สถานี P.1 สูง 4.7 ม.น้ำล้นตลิ่งน้ำปิงเข้าท่วมพื้นที่ทั้ง 7 โซน พร้อมหลักแสดงระดับน้ำท่วมในพื้นที่เขตเมืองเชียงใหม่