อุทกภัย (ภัยน้ำท่วม)

การแก้ไขปัญหาเชิงวิศวกรรมของการกีดขวางทางน้ำ ร่วมกับกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน ในจังหวัดเชียงใหม่

การแก้ไขปัญหาเชิงวิศวกรรมของการกีดขวางทางน้ำ ร่วมกับกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน ในจังหวัดเชียงใหม่

Engineering Solution of River Encroachment with Community Involvement Process in Chiang Mai

ชูโชค   อายุพงศ์ (Chuchoke Aryupong)

แผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน ในจังหวัดเชียงใหม่

แผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน ในจังหวัดเชียงใหม่

Water Resources Management Plan by Community Involvement Process in Chiang Mai

ชูโชค   อายุพงศ์ (Chuchoke Aryupong)

รองศาสตราจารย์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

ระบบเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือภัยน้ำท่วมในพื้นที่เขตเมืองเชียงใหม่

ระบบเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือภัยน้ำท่วมในพื้นที่เขตเมืองเชียงใหม่

 

หน่วยวิจัยภัยพิบัติทางธรรมชาติ (www.cendru.net)

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

มาตรการบริหารจัดการภัยน้ำท่วม


มาตรการบริหารจัดการภัยน้ำท่วม

รองศาสตราจารย์ ชูโชค  อายุพงศ์

หน่วยวิจัยภัยพิบัติทางธรรมชาติ  ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คู่มือการใช้กระสอบทราย

การรับสถานการณ์น้ำท่วมโดยใช้กระสอบทรายในที่นี้ได้ตรวจสอบและพิจารณาประสิทธิภาพทางวิศวกรรม ซึ่งเน้นความสำคัญสำหรับโครงสร้างอื่นนอกเหนือจากการทำพนังกั้นน้ำ โดยโครงสร้างดังกล่าวจะช่วยป้องกันความเสียหายจากการเลื่อนไถลและการกัดเซาะได้ดี

วิธีการใช้กระสอบทรายเพื่อรับสถานการณ์น้ำท่วม 
สาเหตุที่ทำให้พนังกั้นน้ำเสียหายในระหว่างน้ำท่วม เกิดจาก

การป้องกันน้ำไหลเข้าบ้าน

การป้องกันน้ำท่วมบ้านเรือน เป็นการลดความเสียหายจากน้ำท่วมสามารถทำได้โดยให้น้ำอยู่ห่างจากโครงสร้าง ให้น้ำหมดไปจากโครงสร้าง และให้โครงสร้างอยู่ห่างจากน้ำ การป้องกันน้ำท่วมคือการใช้เทคนิคต่างๆเพื่อป้องกันอาคารบ้านเรือนและโครงสร้างอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานต่างๆจากน้ำท่วม หรือเพื่อลดความเสียหายจากน้ำท่วม ความรุนแรงของน้ำท่วมขึ้นอยู่กับจำนวนของตัวแปรต่างๆดังต่อไปนี้ ความลึกของน้ำระยะเวลาของการท่วม ความเร็วในการไหลของน้ำ อัตราการสูงขึ้นของระดับน้ำในแม่น้ำ ความถี่ของการเกิดน้ำท่วม และระยะเวลาการตกของฝน การป้องกันน้ำท่วมที่ได้ผลจะช่วยลดการซ่อมแซมแก้ไขต่างๆของอาคารบ้านเรือนหลังน้ำท่วม

กระสอบทรายสำหรับป้องกันน้ำท่วม

การวางแนวกระสอบทรายอย่างเหมาะสมจะช่วยลดความเสียหายจากน้ำท่วมได้ ควรเติมวัสดุให้แน่นเพื่อการป้องกันได้อย่างดีที่สุดจะใช้วัสดุใดก็ได้ที่สามารถใส่ลงในกระสอบทรายได้แต่ทรายเป็นวัสดุที่ง่ายที่สุดในการทำงาน ฝุ่นและดินเหนียวจะสามารถกั้นน้ำได้ดีกว่าแต่ยากในการทำกระสอบทรายจะใช้ขนาดใดก็ได้แต่ถ้าจะให้ขนย้ายได้อย่างสะดวกควรมีน้ำหนักไม่เกิน 15 กิโลกรัม ซึ่งเด็กและคนแก่จะสามารถยกไหว

                
การเลือกที่ตั้งของทำนบกระสอบทราย

Subscribe to RSS - อุทกภัย (ภัยน้ำท่วม)