แผ่นดินไหว

การจัดทำฐานข้อมูลเจดีย์ในจังหวัดเชียงใหม่เพื่อการอนุรักษ์ และการวิเคราะห์การรับแรงเนื่องจากแผ่นดินไหว

การจัดทำฐานข้อมูลเจดีย์ในจังหวัดเชียงใหม่เพื่อการอนุรักษ์ 

และการวิเคราะห์การรับแรงเนื่องจากแผ่นดินไหว

 

DATABASE OF PAGODAS IN CHIANGMAI AND

ANALYSIS OF PAGODAS UNDER EARTHQUAKE LOAD

 

ผศ.ดร.ชยานนท์   หรรษภิญโญ

สถานการณ์จำลองความเสียหายของเมืองเชียงใหม่ต่อเหตุการณ์แผ่นดินไหว เพื่อการเตรียมพร้อมรับภัยแผ่นดินไหวและตัวอย่างรูปแบบการจัดการภัยแผ่นดินไหว


สถานการณ์จำลองความเสียหายของเมืองเชียงใหม่ต่อเหตุการณ์แผ่นดินไหว
เพื่อการเตรียมพร้อมรับภัยแผ่นดินไหวและตัวอย่างรูปแบบการจัดการภัยแผ่นดินไหว

(Earthquake Damage Scenarios of Chiang Mai City for Seismic Risk Preparedness
and an Example of Seismic Risk Management)

ผศ.ดร.ชยานนท์   หรรษภิญโญ

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

Subscribe to RSS - แผ่นดินไหว