ภัยพิบัติทางธรรมชาติ

การเสื่อมสภาพของโบราณสถานที่มีโครงสร้างหลักเป็นอิฐถือปูนโดยกรดซัลฟูริก

 

 

การเสื่อมสภาพของโบราณสถานที่มีโครงสร้างหลักเป็นอิฐถือปูนโดยกรดซัลฟูริก

 

 

อ.ดร.ปิติวัฒน์ วัฒนชัย

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

 

 

กระบวนการเกิดสารละลายกรดซัลฟูริกในสภาพธรรมชาติ

ภัยพิบัติทางธรรมชาติ : สิ่งใกล้ตัวที่ควรรู้จัก

 

ภัยพิบัติทางธรรมชาติ : สิ่งใกล้ตัวที่ควรรู้จัก

 

รศ.พิชัย บุณยะกาณจน

รศ. ชูโชค อายุพงศ์

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

แนวทางการจัดทำระบบการเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับเหตุการณ์ฉุกเฉิน จากภัยพิบัติทางธรรมชาติ ในพื้นที่เขตเมืองเชียงใหม่

แนวทางการจัดทำระบบการเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับเหตุการณ์ฉุกเฉินจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ ในพื้นที่เขตเมืองเชียงใหม่
Natural Disaster Emergency Response Preparation System in Chiang Mai City
 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Subscribe to RSS - ภัยพิบัติทางธรรมชาติ