cendru logo back to mainpage

ข้อมูลหลักระดับน้ำท่วม

หลักระดับน้ำท่วมในพื้นที่เขตเมืองเชียงใหม่

หลักแสดงระดับน้ำท่วมในพื้นที่เขตเมืองเชียงใหม่เป็นที่แสดงค่าระดับน้ำที่จะท่วมแต่ละพื้นที่ซึ่งหลักติดตั้งอยู่ หลักระดับน้ำท่วมเป็นเสาคอนกรีตสูง 1.40 เมตร แสดงค่าระดับน้ำที่จะท่วมแต่ละพื้นที่ โดยจะติดตั้งกระจายทั่วพื้นที่เคยเกิดน้ำท่วมทั้ง 7 โซนจำนวน 130 ป้ายในเขตพื้นที่น้ำท่วมเขตเมืองเชียงใหม่ และในโครงการระบบเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือภัยน้ำท่วมในพื้นที่ชุมชนเมืองจังหวัดเชียงใหม่ ได้มีการสร้างและติดตั้งหลักระดับน้ำท่วมเพิ่มเติมอีก 200 หลัก รวมทั้งสิ้น 330 โดยที่เสาของหลักเขียนบอกระดับน้ำที่น้ำจะเข้าท่วมบนพื้นผิวโดยเปรียบเทียบกับค่าระดับน้ำที่สถานี P.1 เชิงสะพานนวรัฐ เพื่อที่จะสามารถเป็นข้อมูลให้ประชาชนทั่วไปทราบถึงระดับน้ำท่วมภายในชุมชนต่างๆที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างถูกต้อง

ตัวอย่าง หลักระดับน้ำท่วมในพื้นที่เขตเมืองเชียงใหม่

การใช้หลักระดับน้ำท่วม

  • การใช้หลักระดับน้ำท่วมนั้น ให้รับฟังข่าวและผลการพยากรณ์ระดับน้ำปิงล่วงหน้าที่สถานีวัดน้ำ P.1 สะพานนวรัฐโดยหน่วยวิจัยภัยพิบัติทางธรรมชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะรายงานให้ทราบตลอดในช่วงการเกิดภาวะน้ำท่วม เมื่อทราบค่าระดับน้ำที่จะเกิดที่สถานีวัดน้ำแล้วให้นำมาเทียบกับตัวเลขที่อยู่ที่เสาแสดงระดับน้ำก็จะทราบความสูงของระดับน้ำที่จะท่วมบริเวณที่มีหลักวางอยู่ ซึ่งหมายเลขของหลักระดับน้ำท่วมนั้นแบ่งเป็นสองฝั่งคือฝั่งตะวันออกของแม่น้ำปิงและฝั่งตะวันตกของแม่น้ำปิง โดยฝั่งตะวันออกจะมีตัวอักษร E แล้วตามด้วยหมายเลขของหลักระดับน้ำท่วม เช่น E 01 และฝั่งตะวันตกจะมีตัวอักษร W แล้วตามด้วยหมายเลขของหลักระดับน้ำท่วม เช่น W 01
  • โดยข้อมูลและตำแหน่งหลักน้ำท่วมในโครงการนั้น ได้จัดทำให้อยู่ในระบบภูมิสารสนเทศ เพื่อให้ง่ายต่อการใช้งานและเข้าถึงโดยระบบอินเตอร์เนต และท่านสามารถเข้าใช้งานได้โดยเข้าไปในระบบ CFIS ซึ่งเป็นระบบ application ในการรวบรวมข้อมูลสารสนเทศเพื่อการเตรียมความพร้อมในการรับมือและจัดการภัยน้ำท่วมของจังหวัดเชียงใหม่

    เข้าสู่ระบบ CFIS

    ตัวอย่าง รูปหลักระดับน้ำท่วมในพื้นที่เขตเมืองเชียงใหม่

    แผนที่แสดงหลักระดับน้ำท่วม

  • จากระบบเตรียมความพร้อมเพื่อการรับมือภัยน้ำท่วมในพื้นที่ชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งได้จัดทำหมุดหลักระดับน้ำท่วมแล้วนั้น ตำแหน่งในการวางหลักหมุดได้ถูกจัดวางไว้ให้ครอบคลุมพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วมตลอดลำน้ำปิงในเขตพื้นที่เมืองเชียงใหม่ โดยจุดที่ตั้งหมุดเหล่านี้ได้แสดงไว้ในแผนที่หมุดหลักดังแผนที่ด้านล่าง และสามารถเลือกแผนที่ในมาตราส่วนที่ใหญ่ขึ้นได้ในส่วน แผนที่หลักระดับน้ำท่วม
  • คลิกเพื่อดูแผนที่แสดงตำแหน่งของหลักระดับน้ำท่วม