cendru logo back to mainpage

ระบบประเมินความระดับรุนแรงและผลกระทบจากเหตุการณ์น้ำท่วม

จัดทำระบบประเมินความระดับรุนแรงและผลกระทบจากเหตุการณ์น้ำท่วมต่อประชาชนและเศรษฐกิจของจังหวัด โดยใช้การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลที่ เกี่ยวข้องกับภัยน้ำท่วม ได้แก่ ข้อมูลประชากรศาสตร์ จำนวนประชากร จำนวนครัวเรือน โบราณสถาน วัด เจดีย์ ลักษณะของอาคาร การใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจของอาคาร

จากการเก็บข้อมูลที่สำคัญในการเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยในเมืองเชียงใหม่ข้างต้น ทางโครงการได้มีการนำข้อมูลต่างๆเหล่านั้นเข้าสู่ระบบสารสนเทศการเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือภัยน้ำท่วมในพื้นที่เขตเมืองเชียงใหม่ ซึ่งเป็นระบบสารสนเทศที่จะรวบรวม จัดหมวดหมู่ และนำเสนอข้อมูลที่ได้ในรูปแบบของโปรแกรมประยุกต์ผ่านระบบอินเตอร์เนต ซึ่งผู้สนใจสามารถเข้าไปใช้งานได้ผ่านทางระบบ CFIS โดยการเข้าผ่าย link ทางด้านล่าง

เข้าสู่ระบบ CFIS

ภาพรวมระบบประเมินความเสียหายจากน้ำท่วม

จากโครงการติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำเพื่อรับมือน้ำท่วมจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเป็นโครงการที่สนองตามความต้องการของรัฐบาล โดยวัตถุประสงค์หลักของโครงการนี้เพื่อวางแผนรับมือภัยน้ำท่วม ซึ่งเป็นภัยพิบัติที่สร้างความเสียหายต่อเศรษฐกิจเป็นอย่างมากอีกทั้งทั้งยังสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชน จึงได้มีการออกสำรวจเพื่อทำการเก็บข้อมูลภาคสนามอย่างละเอียด โดยการเก็บข้อมูลในส่วนของอาคารบ้านเรือนนั้นก็เพื่อที่จะสามารถนำไปประเมินความเสียหายเมื่อเกิดเหตุการณ์น้ำท่วมขึ้น โดยข้อมูลที่ได้จากการสำรวจนั้นมี 8 กิจกรรม ได้แก่

 • การเก็บรวบรวมและจัดทำฐานข้อมูลโครงข่ายคมนาคมและระบบจราจรในพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วมชุมชนเมืองเชียงใหม่
 • การจัดทำฐานข้อมูลเชิงลึกของอาคารสิ่งปลูกสร้างสำคัญในพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วมชุมชนเมืองเชียงใหม่ เพื่อใช้ในระบบประเมินผลกระทบอันเกิดจากภัยน้ำท่วมต่อประชาชนและเศรษฐกิจของจังหวัด
 • การสำรวจข้อมูลประชากรศาสตร์และจำนวนครัวเรือน ในพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วมชุมชนเมืองเชียงใหม่ เพื่อประเมินจำนวนครอบครัวที่ต้องได้รับการช่วยเหลือเมื่อเกิดภัยน้ำท่วม
 • จัดทำฐานข้อมูลเชิงลึกของอาคารโบราณสถาน ในพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วมชุมชนเมืองเชียงใหม่ เพื่อใช้ในระบบประเมินผลกระทบอันเกิดจากภัยน้ำท่วม
 • จัดทำฐานข้อมูลโครงการสาธารณูปโภค
 • จัดทำและรวบรวมข้อมูลเชิงพื้นที่และศักยภาพการดูแลรักษาผู้ประสบภัย
 • จัดทำและรวบรวมข้อมูลเชิงพื้นที่ ศักยภาพการกู้ภัยและการอพยพ
 • จัดทำฐานข้อมูลความเสี่ยงภัยธรรมชาติ และการคาดการณ์ในอนาคต
 • การเก็บข้อมูล

  พื้นที่การสำรวจเพื่อเก็บข้อมูลภาคสนามนั้นได้อ้างอิงขอบเขตการสำรวจตาม แผนที่พื้นที่น้ำท่วมเมืองเชียงใหม่ จากแผนที่พื้นที่น้ำท่วมเมืองเชียงใหม่นี้ได้แสดงข้อมูลพื้นที่น้ำท่วมเมื่อระดับน้ำของแม่น้ำปิงอยู่ที่ความสูงต่างๆ ในแผนที่ดังกล่าวนี้ได้แสดงขอบเขตพื้นที่ลำดับการเกิดน้ำท่วมเมื่อระดับน้ำในแม่น้ำปิงเพิ่มขึ้นในพื้นที่แต่ละโซนนั้นเป็นลำดับพื้นที่ที่เกิดน้ำท่วมก่อนหลัง ซึ่งจากข้อมูลดังกล่าวนี้ทำให้ทราบขอบเขตการเก็บข้อมูลในส่วนของอาคารบ้านเรือน และ จำนวนประชากรที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ได้อย่างครบถ้วนและครอบคลุมในทุกความเสียหายที่เกิดขึ้น

 • ข้อมูลโครงข่ายถนน
 • การศึกษาด้านการจราจรและขนส่งนั้นมีความสำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากถนนเป็นเส้นทางหลักในการช่วยเหลือผู้ประสพอุทกภัยน้ำท่วมโดยเป็นทั้งเส้นทางอพยพและเส้นทางขนส่งเสบียงอาหารและยา สำหรับการจัดทำฐานข้อมูลโครงข่ายถนนและระบบขนส่งนั้น ที่ปรึกษาได้ทำการสำรวจและเก็บรวบรวมข้อมูลพร้อมทั้งจัดทำฐานข้อมูลในรูปแบบระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (Geographic Information Systems: GIS) เพื่อใช้ในการวิเคราะห์และวางแผนเส้นทางอพยพและเข้าช่วยเหลือผู้ประสพภัยน้ำท่วม ฐานข้อมูลระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ที่จัดทำขึ้นประกอบด้วย ข้อมูลโครงข่ายถนน ได้แก่ ชื่อและประเภทและความยาวของถนน จุดกลับรถ การจัดเส้นทางเดินรถ จำนวนช่องทางวิ่ง และความเร็วรถ โดยฐานข้อมูลที่ได้จะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานของรัฐเพื่อใช้ในวางแผนช่วยเหลือผู้ประสพภัยน้ำท่วม และประชาชนเพื่อใช้ตัดสินใจในการวางแผนจัดเตรียมการป้องกันภัยน้ำท่วมภายในครัวเรือน

  :: การเดินรถทางเดียว

  :: ความเร็วเฉลี่ยในการเดินทาง

 • การจัดทำฐานข้อมูลเชิงลึกของอาคารสิ่งปลูกสร้าง
 • การสำรวจเพื่อเก็บข้อมูลภาคสนามตามโครงการติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำเพื่อรับมือน้ำท่วมจังหวัดเชียงใหม่นั้นในส่วนของการสำรวจอาคารนั้นได้ทำการเก็บข้อมูลในส่วนของ ประเภทอาคารที่อยู่ในพื้นที่น้ำท่วม โดยแบ่งประเภทอาคารออกเป็นแต่ละชนิดดังนี้ หอประชุม สถานที่ราชการ อาคารพาณิชย์ วัด โบราณสถาน ที่พักอาศัย โรงงาน สถานศึกษา โรงแรม หอพัก ห้างสรรพสินค้า ตลาด โดยอาคารที่มีประเภทการใช้งานที่ต่างกัน ข้อมูลที่ต้องการก็เป็นข้อมูลที่ต่างกันตามการใช้งาน

  หอประชุม
  สถานที่ราชการ
  อาคารพาณิชย์
  ที่พักอาศัย
  โรงงาน
  สถานศึกษา
  โรงแรม หอพัก
 • ข้อมูลประชากร
 • ข้อมูลในส่วนของประชากรในพื้นที่น้ำท่วมนั้น มีส่วนสำหรับใช้เพื่อการประเมินผลกระทบต่อสังคม และการใช้ชีวิตของประชาชนที่ได้รับผลกระทบ รวมไปถึงการคาดคะเนการจัดการภัยน้ำท่วม ได้แก่ การอพยพ และการเตรียมพื้นที่พักพิง นอกจากนี้ ยังสามารถนำไปใช้เพื่อการประมาณการการให้ความช่วยเหลือของหน่วยงานภาครัฐ ในหัวข้อนี้จะได้กล่าวถึงการประมาณระดับผลกระทบจากน้ำท่วมที่ทำให้ลักษณะการใช้ชีวิตเปลี่ยนไป หรือจำนวนผู้ประสบภัยที่ต้องให้ความช่วยเหลือ ไม่รวมไปถึงการบาดเจ็บและสูญเสียชีวิตที่เป็นผลตามมา โรคหัวใจ หรือโรคอื่นๆที่เป็นผลกระทบตามมา เป็นต้น โดยสมมติให้เป็นสัดส่วนที่สัมพันธ์กับความเสียหายของอาคาร ในการประมาณจะนำระดับความเสียหายของอาคารที่ได้ทำการประเมินตามเหตุการณ์น้ำท่วม โดยอาศัยข้อมูลอาคาร มาวิเคราะห์ร่วมกับข้อมูลการกระจายของจำนวนประชากร ทั้งนี้ สถานการณ์ที่แตกต่างตามพฤติกรรมการใช้ชีวิตของคนในพื้นที่ถูกกำหนดให้ไม่มีผลต่อการประเมินจำนวนผู้ประสบภัยเนื่องจาก เหตุการณ์น้ำท่วมมิได้เป็นเหตุที่เกิดโดยฉับพลันดั่งเช่นกรณีของการเกิดเหตุแผ่นดินไหว

  :: การกระจายของประชากรในอาคารประเภทต่างๆ

 • โบราณสถาน
 • การสำรวจวัดในแต่ละแห่ง จะประกอบไปด้วยสิ่งปลูกสร้างหลากหลายประเภท ได้แก่ รายการพระวิหารพระอุโบสถหอไตรสถูปอัฐิกุฏิ ศาลา และเจดีย์ เป็นต้นสรุปการสำรวจวัด และโบราณสถาน 36 แห่ง แยกประเภทสิ่งก่อสร้างได้ ดังนี้

   
 • พระวิหารใหญ่
 • = 31 หลัง  
 • พระวิหารย่อย
 • = 34 หลัง
   
 • พระอุโบสถ
 • = 25 หลัง  
 • เจดีย์
 • = 29 หลัง
   
 • หอพระไตรปิฏก
 • = 15 หลัง  
 • สถูป
 • = 6 หลัง
   
 • กุฏิพระสงฆ์
 • = 82 หลัง  
 • ศาลาบำเพ็ญบุญ
 • = 37 หลัง
   
 • ศาลาปฏิบัติธรรม
 • = 26 หลัง  
 • อาคารโรงเรียน
 • = 17 หลัง
   
 • โรงอาหาร
 • = 13 หลัง  
 • ห้องน้ำ
 • = 12 หลัง
   
 • หอระฆัง
 • = 14 หลัง  
 • ร้านค้า
 • = 11 หลัง
   
 • หอสมุด
 • = 3 หลัง  
 • พิพิธภัณฑ์
 • = 4 หลัง

  จากการสำรวจวัด และโบราณสถาน 36 แห่ง ในเขตน้ำท่วมพบว่า ในพื้นที่จริงมีวัด และโบราณสถานที่ได้ถูกน้ำท่วมจากอดีตในระยะ 5 ปีที่ผ่านมาจำนวน19 แห่ง และไม่ถูกน้ำท่วม 17 แห่ง แสดงในตารางดังนี้

  รายชื่อวัด และโบราณสถานที่ถูกน้ำท่วมจริงในพื้นที่

  รายชื่อวัดที่น้ำท่วม ความสูงของน้ำ (ม.) ระยะเวลาที่ท่วม (วัน)
  1.วัดท่าสะต๋อย
  0.50-0.70
  4
  2.วัดฟ้าฮ่าม
  1
  3
  3.วัดศรีดอนไชย
  0.50-0.70
  2
  4.วัดชัยมงคล
  0.80-1.00
  2
  5.วัดอุปคุต
  0.10-0.15
  2
  6.พุทธสถาน
  0.10-0.15
  2
  7.วัดเจดีย์เหลี่ยม
  1
  4
  8.วัดเมืองสาตรหลวง
  0.5
  3
  9.วัดเมืองสาตรน้อย
  0.4
  3
  10.วัดหัวฝาย
  0.5
  3
  11.วัดศรีปิงเมือง
  0.5
  3
  12.วัดป่าพร้าวนอก
  1.6
  4
  13.สถานธรรมศรีอริยะเมตตรัย
  0.6
  3
  14.วัดกู่คำ
  0.3
  3
  15.วัดศรีโขง
  0.15
  4
  16.วัดสันป่าข่อย
  0.15
  2
  17.วัดสันป่าเลียง
  0.6
  10
  18.วัดเสาหิน
  0.8
  2
  19.วัดช้างค้ำ
  0.6-0.8
  3

  รายชื่อวัด และโบราณสถานที่ถูกน้ำท่วมจริงในพื้นที่

  รายชื่อวัดที่น้ำไม่ท่วม
  1.วัดเมืองกาย
  10.วัดยางกวง
  2.วัดเกตการาม
  11.สถานธรรมเทีนซัน
  3.วัดศรีบุญเรือง
  12.วัดพวกช้าง
  4.วัดหมื่นสาร
  13.วัดพันตอง
  5.วัดดาวดึงส์
  14.วัดลอยเคราะห์
  6.วัดธาตุกาลาง
  15.วัดป่าแดด
  7.วัดธาตุคำ
  16.สำนักสงฆ์เทพนิมิตร
  8.วัดนันทาราราม
  17.วัดหนองป่าครั่ง
  9.วัดช่างฆ้อง
  -

 • โรงพยาบาล และศักยภาพการดูแลรักษาผู้ประสบภัย
 • การดำเนินงานในส่วนนี้ ได้ทำการเก็บข้อมูลสนามในส่วนที่เป็นโรงพยาบาล ทั้งที่อยู่ในพื้นที่น้ำท่วม และนอกพื้นที่น้ำท่วมในเขตเมืองเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

  - เพื่อนำไปวิเคราะห์ศักยภาพการดูแลรักษาผู้ป่วยในภาวะน้ำท่วม รวมทั้งผู้ป่วยที่ประสบภัย

  - เพื่อหาแนวทางป้องกันและบรรเทาความเสียหายเนื่องจากอุทกภัยของโรงพยาบาลในพื้นที่น้ำท่วม

  อาคารที่สำรวจ อยู่ทั้งในเขตที่มีโอกาสน้ำท่วมถึงและในเขตนอกพื้นที่น้ำท่วมในบริเวณใกล้เคียง ที่สามารถนำมาเป็นเครือข่ายเพื่อการให้ความช่วยเหลือ และดูแลด้านการรักษาพยาบาล โดยมีทั้งหมด 16 โรงพยาบาลดังนี้

  รายชื่อโรงพยาบาล
  1.โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม
  9.โรงพยาบาลศรีพัฒน์
  2.โรงพยาบาลเทพปัญญา
  10.โรงพยาบาลแมคคอร์มิค
  3.โรงพยาบาลค่ายกาวิละ
  11.โรงพยาบาลการส่งเสริมสุขภาพ
  4.โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
  12.โรงพยาบาล เทศบาลนครเชียงใหม่
  5.โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ (สวนดอก)
  13.โรงพยาบาลเซ็นทรัลเชียงใหม่เมมโมเรียล
  6.โรงพยาบาลราชเวชเชียงใหม่
  14.โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
  7.โรงพยาบาลลานนา
  15.โรงพยาบาล สยามราษฎร์เชียงใหม่
  8.โรงพยาบาลสวนปรุง
  16.โรงพยาบาล ช้างเผือกเชียงใหม่

  :: ตำแหน่งที่ตั้งของแต่ละโรงพยาบาลที่สำรวจ


 • สาธารณูปโภค
 • การศึกษาด้านระบบสาธารณูปโภคนี้เป็นส่วนหนึ่งของการจัดทำฐานข้อมูลเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับอุทกภัยที่อาจจะเกิดขึ้นในพื้นที่ชุมชนเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยข้อมูลระบบสาธารณูปโภคคลอบคลุมถึงระบบไฟฟ้า ระบบประปา และระบบการสื่อสารทั้งแบบมีสายและไร้สาย (อินเตอร์เน็ต) รวมถึงร้านสะดวกซื้อต่างๆ ที่ปรึกษาได้รวบรวมรายละเอียดข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆที่รับผิดชอบทั้งจากภาครัฐและเอกชน โดยนำข้อมูลที่ได้มาจัดทำเป็นฐานข้อมูลสาธารณูปโภคของ จังหวัดเชียงใหม่ ในรูปแบบข้อมูลระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (Geographic Information Systems: GIS) ซึ่งสามารถนำไปเป็นฐานข้อมูลสำหรับทั้งภาครัฐและประชาชนเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับอุทกภัย รวมถึงการประเมินหาผลกระทบและความเสียหายต่อระบบสาธารณูปโภคต่างๆ