ติดต่อ CENDRU

หน่วยวิจัยภัยพิบัติทางธรรมชาติ (CENDRU) ตั้งอยู่ที่
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่
50200

โทรศัพท์: 053-942010, 053-944156
เว็บไซต์: www.cendru.net