กราฟแสดงระดับน้ำ และปริมาณน้ำ ในอดีต

Historical water level & volume chart


*ระดับน้ำเริ่มล้นตลิ่ง 3.7 เมตร | ปริมาณเริ่มล้นตลิ่ง 440 ลบ.ม./วินาที