สัญลักษณ์ของการเตือนภัยน้ำท่วม

หน่วยวิจัยภัยพิบัติทางธรรมชาติ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้กำหนดสัญลักษณ์ของระดับการเตือนภัยน้ำท่วมขึ้นเพื่อเป็นการง่ายต่อการรับทราบของประชาชนจะได้เตรียมรับสถานการณ์ได้ทันต่อเหตุการณ์น้ำท่วม โดยสัญลักษณ์นี้จะแสดงในป้ายเปลี่ยนข้อความและสื่อต่างๆ เช่น เว็บไซต์ เป็นต้น

ระดับการเตือนภัยน้ำท่วม ลักษณะการเตือนภัยมี 4 ประเภท คือ

ระดับการเตือนภัยน้ำท่วมสัญลักษณ์
เฝ้าระวังน้ำท่วม (Flood Watch)
มีความเป็นไปได้ที่จะเกิดน้ำท่วมและอยู่ในระหว่างสังเกตการณ์
Flood watch badge
เตือนภัยน้ำท่วม (Flood Warning)
เตือนภัยจะเกิดน้ำท่วม
Flood warning badge
เตือนภัยน้ำท่วมรุนแรง (Severe Flood Warning)
เกิดน้ำท่วมอย่างรุนแรง
Severe Flood warning
ภาวะปกติ (All Clear)
เหตุการณ์กลับสู่ภาวะปกติ
หรือเป็นพื้นที่ไม่ได้รับผลกระทบจากสภาวะน้ำท่วม
Flood All Clear badge

แหล่งให้ความช่วยเหลือ (Assistance Phone Numbers)

หน่วยงานให้ความช่วยเหลือในเขตเมืองเชียงใหม่

หน่วยงานเบอร์โทรศัพท์
ฉุกเฉิน ตำรวจ รถดับเพลิง และรถพยาบาล
(Emergency - Police Department, Fire Department, Ambulance)
191
กู้ภัย ดับเพลิง
(Fire & Rescue Station)
199
กู้ชีพ ผู้ป่วยฉุกเฉิน
(Emergency Medical Service)
1669
เทศบาลนครเชียงใหม
(Chiang Mai Municipality)
053-234414, 053-259121
การไฟฟ้าเขต 1
(Provincial Electricity Authority Area 1 - North)
053-241018
สำนักชลประทานที่ 1
(Royal Irrigation Department Office 1)
053-242822
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ
(Northern Meteorological Center)
053-277919
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่
(Disaster Prevention and Mitigation Chiang mai Proincial Office)
053-221470
สำนักงานประปาจังหวัดเชียงใหม่
(Provincial Waterworks Authority Chiang Mai Office)
053-233479
ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่
(Chiang Mai Provincial Police)
053-240283
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
(Chiang Mai Public Health Department)
053-211048-50
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่
(The Department of Public Work and Town & Country Planning)
053-112727
สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่
(Chiang Mai Provincial Land Transport Office)
1584, 053-270409
สถานีวิทยุ FM 93.25 MHz สำนักประชาสัมพันธ์ เขต 3
(FM 93.25 MHz - The Public Relations Department Region 3 Chiang Mai)
053-821193
สถานีวิทยุ FM 100 MHz มหาวิทยาลัยเชียงใหม
(FM 100 MHz - Chiang Mai University)
053-213510
ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเทศบาลนครเชียงใหม่053-904989
หน่วยวิจัยภัยพิบัติทางธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
(CENDRU)
053-942010