รายละเอียดโครงการ

การจัดทำระบบการเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือภัยน้ำท่วมในพื้นที่ชุมชนเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตามโครงการติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำเพื่อรับมือน้ำท่วม จังหวัดเชียงใหม่

 

1. การพยากรณ์ระดับน้ำท่วมของแม่น้ำปิงล่วงหน้า
2. จัดทำภาพจำลองเสมือนจริงแบบ 3 มิติ ของสถานการณ์น้ำท่วมบนแผนที่ระบบ 3 มิติ
3. จัดทำแผนที่เสี่ยงภัยน้ำท่วม (Flood Hazard  Map)
4. จัดทำคู่มือเตรียมรับสถานการณ์น้ำท่วม
5.จัดทำหลักเตือนระดับน้ำท่วมเพื่อการเตือนภัยสำหรับชุมชนในพื้นที่เสี่ยงภัย (โดยแต่ละหลักประกอบด้วยข้อมูลที่แตกต่างกัน)   
6. จัดทำระบบประเมินความระดับรุนแรงและผลกระทบจากเหตุการณ์น้ำท่วม
7. จัดทำระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อเตรียมพร้อมรับมือน้ำท่วมเชื่อมโยงใช้งานผ่านระบบ เครือข่ายอินเทอร์เน็ต (GIS Server) ของจังหวัดเชียงใหม่