คืนความใสให้น้ำแม่ข่า

“น้ำแม่ข่า” หรือ “คลองแม่ข่า” เป็นหนึ่งในไชยมงคลเจ็ดประการของการเลือกพื้นที่ในการสร้างเมืองเชียงใหม่โดยพญามังราย เมื่อปี พ.ศ. 1839 มีความสำคัญในทางยุทธศาสตร์ในฐานะเป็นคูเมืองชั้นนอกของเมืองเชียงใหม่ทางด้านตะวันออกและด้านใต้ ในอดีตได้เอื้อประโยชน์อย่างใหญ่หลวงในด้านการระบายน้ำจากเขตเมืองสู่แม่น้ำปิง เป็นแหล่งน้ำใช้เพื่อเกษตรกรรม การอุปโภคบริโภค และการสัญจรทางน้ำ เอื้อต่อวิถีวัฒนธรรมตลอดจนการดำเนินชีวิตของชาวเมืองเชียงใหม่มาช้านาน

Activity Feature Box

กิจกรรมคืนความใสให้น้ำแม่ข่า

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน โดยร่วมทำกิจกรรมฟื้นฟูพื้นที่ตลอดสองข้างของน้ำแม่ข่า เพื่อให้แม่ข่ากลับมีชีวิตชีวาเหมือนที่เคยเป็น พร้อมทั้งพัฒนาพื้นที่รอบข้างให้สวยงาม พร้อมเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวได้

ดูกิจกรรมคลองแม่ข่า

ร่วมสำรวจคลองแม่ข่า 360 องศา

ภาพจำลอง 360 องศาตลอดความยาวคลองแม่ข่า 31 กิโลเมตร ได้ถูกนำมาจำลองในชื่อ Mae Kha Canal View (แม่ข่าคาแนลวิว) โดยจำลองตั้งแต่ต้นน้ำที่อำเภอแม่ริม ผ่านมายังอำเภอเมืองเชียงใหม่ และออกสู่แม่น้ำปิงที่อำเภอหางดง เพื่อให้สามารถสำรวจ ศึกษา ท่องเที่ยว และเรียนรู้สภาพปัจจุบันของคลองแม่ข่า เพลิดเพลินราวกับว่าเราอยู่บริเวณ ณ สถานที่นั้น

Mae Kha Canal View

สำรวจคลองแม่ข่า 360 องศา กับ Mae Kha Canal View

Feature of News on Front page

เรื่องราวข่าวสารคลองแม่ข่า

คลองแม่ข่าเป็นลำน้ำที่มีการกล่าวถึงในสื่อและแหล่งพิมพ์ต่างๆ ในช่วงหลายปีผ่านมา ทั้งในเรื่องของการพัฒนาและปรับปรุง ให้คลองแม่ข่ามีความใสของน้ำกลับคืนมา ทั้งในเรื่องของการดูแลรักษา การวางแผนกิจกรรมร่วมมือกับชุมชนให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง การจัดทำแผนแม่บทเพื่อให้ได้มาถึงแผนระยะยาว การร่วมกิจกรรมของทางโรงเรียนและมหาวิทยาลัย รวมไปถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นกับชุมชนทั้งในด้านดีและด้านเสีย

รับชม ข่าวสารคลองแม่ข่า

Feature of Water Management Master Plan on Front page

แผนแม่บทการบริหารจัดการน้ำแม่ข่าแบบบูรณาการ

แผนแม่บทการบริหารจัดการน้ำแม่ข่าแบบบูรณาการ จัดทำโดยหลายภาคส่วนด้วยการประสานงานจากทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีพันธกิจ ในการสำรวจศึกษา และพัฒนาฟื้นฟู เพื่อแก้ปัญหาในทุกๆด้านให้ครอบคลุมพื้นที่น้ำแม่ข่าตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ ทั้งในด้านปริมาณน้ำ คุณภาพน้ำ และสภาพภูมิทัศน์ รวมถึงสร้างศูนย์รวมทางจิตใจในการปลูกฝังและกระตุ้นจิตสำนึกให้ทุกฝ่ายร่วมมือร่วมใจกันในการอนุรักษ์ ดูแลรักษาพัฒนา และฟื้นฟูน้ำแม่ข่าอย่างยั่งยืน

ดูเพิ่ม แผนแม่บทการบริหารจัดการน้ำแม่ข่าแบบบูรณาการ

คลองแม่ข่ากับการพัฒนาที่ยั่งยืน