แผนปฏิบัติการ

แผนงาน/โครงการภายใต้แผนปฏิบัติการบริหารจัดการน้ำแม่แบบบูรณาการ ระยะเร่งด่วน และระยะสั้น โดยคณะกรรมการพัฒนาและแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่า จังหวัดเชียงใหม่ และคณะทำงานสนับสนุนคณะกรรมการพัฒนาและแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่า จังหวัดเชียงใหม่

ดาวน์โหลด แผนปฏิบัติการในรูปแบบ PDF ได้