การสำรวจรังวัดทางวิศวกรรม

ข้อมูลการสำรวจรังวัด คลองแม่ข่า

ข้อมูลการสำรวจรังวัด ลักษณะพื้นที่หน้าตัดรวมถึงระดับของพื้นน้ำคลองแม่ข่าตลอดความยาว ให้ผู้ที่สนใจสามารถเข้าชมและนำไปใช้งาน ใช้เป็นข้อมูลในการออกแบบทางวิศวกรรมสำหรับการอนุรักษ์ พัฒนาปรับปรุงและฟื้นฟูให้สามารถใช้ประโยชน์ได้ทั้งเพื่อการระบายน้ำหลาก การบำบัดน้ำเสียด้วยวิธีธรรมชาติ โดยเลือกลักษณะหรือตำแหน่งที่สนใจจากรายการด้านล่าง

Mae Kha Plan view feature image