รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนแม่บทการบริหารจัดการ น้ำแม่ข่าแบบบูรณาการ

รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนแม่บทการบริหารจัดการ น้ำแม่ข่าแบบบูรณาการ โดย คณะกรรมการพัฒนาและแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่า จังหวัดเชียงใหม่

ดาวน์โหลดรายงานในรูปแบบ PDF ได้

Progress Report cover for Mae Kha Canal